top of page
Szukaj

Biuletyn Informacyjny - Kwiecie艅 2024馃煚Najwa偶niejsze zmiany w kwietniu to nowa lista lek贸w refundowanych, kt贸ra zacz臋艂a obowi膮zywa膰 od 1 kwietnia 2024r. Jest to najwi臋ksze rozszerzenie listy refundacyjnej od wielu lat.聽Przypominamy, 偶e 26 marca uruchomiono Centralny Rejestr Os贸b Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Zakres prac nad nowym systemem zosta艂 wypracowany wsp贸lnie na warsztatach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, by艂 konsultowany z urz臋dami wojew贸dzkimi, a wymogi systemu zosta艂y okre艣lone na podstawie ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niekt贸rych zawodach medycznych.聽


馃煚Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia, kt贸re wesz艂y w 偶ycie w kwietniu:

 • 4 kwietnia 2024r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacaj膮cych dodawanych do 偶ywno艣ci


Rozporz膮dzenie okre艣la:


1)聽艣rodki spo偶ywcze, do kt贸rych s膮 obligatoryjnie dodawane witaminy i sk艂adniki mineralne;

2)聽poziomy lub maksymalne poziomy witamin i sk艂adnik贸w mineralnych;

3)聽wykaz substancji innych ni偶 witaminy i sk艂adniki mineralne zakazanych w produkcji 艣rodk贸w spo偶ywczych.


Z uwagi na konieczno艣膰 zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego konsument贸w, rozporz膮dzenie wprowadza tak偶e wykaz substancji innych ni偶 witaminy i sk艂adniki mineralne zakazanych w produkcji 艣rodk贸w spo偶ywczych. W艣r贸d nich znalaz艂y si臋 mi臋dzy innymi: chlorowodorek johimbiny grupa johimbiny, DMAA, ewodiamina, pankreatyna, 艣wierzbiec w艂a艣ciwy (Mucuna pruriens) czy pieprz metystynowy (Piper methysticum), znany r贸wnie偶 jako kava kava.

Nowe rozporz膮dzenie przewiduje tak偶e zmian臋 przepis贸w w zakresie minimalnej ilo艣ci witamin i sk艂adnik贸w mineralnych w 偶ywno艣ci wzbogaconej w celu uzyskania ich zgodno艣ci z rozporz膮dzeniem unijnym nr 1169/2011.


馃煚Przedmiotem prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia w kwietniu by艂y nast臋puj膮ce projekty:


 • Od 2.04.2024r trwaj膮 konsultacje publiczne nad projektem rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu przeprowadzenia procedury oceniaj膮cej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysoko艣ci op艂at za przeprowadzenie procedury oceniaj膮cej.


Projekt rozporz膮dzenia stanowi wykonanie upowa偶nienia ustawowego z art. 41 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jako艣ci w opiece zdrowotnej i bezpiecze艅stwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692), zwan膮 dalej 鈥瀠staw膮 o jako艣ci鈥, zgodnie z kt贸rym minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia okre艣li szczeg贸艂owy spos贸b przeprowadzenia procedury oceniaj膮cej, wz贸r certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysoko艣ci op艂at za przeprowadzenie procedury oceniaj膮cej. Celem projektu rozporz膮dzenia jest wdro偶enie rozwi膮za艅 prawno-organizacyjnych, kt贸re w spos贸b kompleksowy i transparentny okre艣l膮 zasady przeprowadzania procedury akredytacyjnej przez o艣rodek akredytacyjny.


 • 3 kwietnia2024r. rozpocz臋艂y si臋 konsultacje publiczne projektu rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilota偶owego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

Uruchomienie pilota偶u, kt贸rego celem ma by膰 umo偶liwienie przeprowadzenia z pacjentem wywiadu nt. stosowanej antykoncepcji przez farmaceut臋 oraz wystawiania w efekcie recept farmaceutycznych na 艣rodki antykoncepcji awaryjnej Rozporz膮dzenie ma wej艣膰 w 偶ycie z dniem 1 maja 2024 r.


Celem programu pilota偶owego jest:


1)聽poprawa stanu dost臋pno艣ci pacjent贸w do nowoczesnych metod antykoncepcji awaryjnej,

2)聽zapewnienie opieki farmaceuty w aptece nad pacjentem w zakresie zdrowia

reprodukcyjnego

鈥 wraz z ocen膮 efektywno艣ci zwi膮zanych z tym dzia艂a艅, w szczeg贸lno艣ci wobec pacjent贸w pomi臋dzy 15. a 18. rokiem 偶ycia

Jak sama nazwa wskazuje projekt ma charakter pilota偶owy, a wiec ma on na celu praktyczne przetestowanie projektowanych rozwi膮za艅 w kierunku kszta艂towania po偶膮danych, prawid艂owych postaw i zachowa艅 w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym 艣wiadomego i odpowiedzialnego planowania rodziny. Zak艂ada si臋, 偶e program ograniczy ilo艣膰 ci膮偶 niechcianych.


 • Od 3 kwietnia trwaj膮 konsultacje nad projektem rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia w sprawie zrycza艂towanych koszt贸w post臋powania w przedmiocie odpowiedzialno艣ci zawodowej


Minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia zosta艂 obowi膮zany do okre艣lenia, w drodze rozporz膮dzenia, zrycza艂towanych koszt贸w post臋powania w przedmiocie odpowiedzialno艣ci zawodowej, uwzgl臋dniaj膮c koszty poniesione na wynagrodzenie cz艂onk贸w Komisji Odpowiedzialno艣ci Zawodowej, zwanej dalej 鈥濳omisj膮鈥, orzekaj膮cych w sprawie oraz koszty obs艂ugi organizacyjnej dzia艂alno艣ci Komisji. Wprowadzone rozwi膮zania maj膮 na celu zrekompensowanie osobom wezwanym do uczestniczenia w post臋powaniu przed Komisj膮 lub wezwanym przez rzecznika dyscyplinarnego utraty zarobk贸w lub dochod贸w oraz poniesionych koszt贸w podr贸偶y i noclegu z tego tytu艂u, jak r贸wnie偶 odpowiednie wynagrodzenie za sporz膮dzenie opinii w przypadku konieczno艣ci zasi臋gni臋cia wiedzy eksperckiej niezb臋dnej do rozstrzygni臋cia sprawy.


 • Od 9 kwietnia 2024r. trwaj膮 konsultacje publiczne dla projektu rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie bada艅 lekarskich i psychologicznych os贸b wyst臋puj膮cych o聽wydanie pozwolenia na bro艅 lub zg艂aszaj膮cych do rejestru bro艅 pneumatyczn膮 oraz posiadaj膮cych pozwolenie na bro艅 lub zarejestrowan膮 bro艅 pneumatyczn膮


Zmiany w za艂膮czniku nr 3 i nr 4 do rozporz膮dzenia polegaj膮 na uproszczeniu procedury odwo艂awczej od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, kt贸re s膮 wydawane w toku post臋powania o wydanie pozwolenia na bro艅. Obecnie odwo艂anie b臋dzie mog艂o by膰 wniesione do dowolnego, wybranego przez odwo艂uj膮cego si臋, lekarza upowa偶nionego albo psychologa upowa偶nionego, a nie jak dotychczas odwo艂anie wraz z jego uzasadnieniem wnosi艂o si臋 w terminie 30 dni od dnia dor臋czenia orzeczenia, za po艣rednictwem lekarza lub psychologa, kt贸ry wyda艂 orzeczenie, do jednego z podmiot贸w odwo艂awczych.


 • Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie og贸lnych warunk贸w um贸w o udzielanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej jest w konsultacjach publicznych od 10 kwietnia 2024r.


Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi regulacjami 鈥 w okresie od dnia 19 pa藕dziernika 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024r. nie nak艂ada si臋 kar umownych na specjalistyczne zespo艂y ratownictwa medycznego w przypadku nieposiadania lekarza systemu Pa艅stwowego Ratownictwa Medycznego, pod warunkiem zapewnienia w sk艂adzie tego zespo艂u co najmniej trzech os贸b uprawnionych do wykonywania medycznych czynno艣ci ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub piel臋gniarki systemu. Wed艂ug danych pochodz膮cych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Pa艅stwowego Ratownictwa Medycznego w 2024 r. 55% ZRMS nie ma obsady lekarskiej. W zwi膮zku z tym, rozporz膮dzenie przed艂u偶a ten okres do dnia 31 grudnia 2024 r.


 • Tak偶e od 10 kwietnia 2024r. w konsultacjach publicznych jest projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w prowadzenia studi贸w dla piel臋gniarek i po艂o偶nych, kt贸re uzyska艂y kwalifikacje zawodowe poza terytorium pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej


Rozporz膮dzenie okre艣la spos贸b rekrutacji, czas trwania studi贸w, liczb臋 godzin zaj臋膰, w tym praktyk zawodowych, minimaln膮 liczb臋 godzin zaj臋膰 zorganizowanych oraz liczb臋 godzin kszta艂cenia zaj臋膰 praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku piel臋gniarstwo i kierunku po艂o偶nictwo oraz szczeg贸艂owe efekty uczenia si臋 dotycz膮ce kierunku piel臋gniarstwo i kierunku po艂o偶nictwo. W wyniku uko艅czenia studi贸w piel臋gniarki i po艂o偶ne, kt贸re uzyska艂y kwalifikacje zawodowe poza UE uzupe艂ni膮 wykszta艂cenie zawodowe do poziomu wykszta艂cenia zawodowego, zgodnego z wymaganiami unijnymi, co prze艂o偶y si臋 na mo偶liwo艣膰 podj臋cia zatrudnienia przez te osoby w Polsce. Zgodnie z art. 35a ustawy, Minister Zdrowia wydaje zgod臋 na wykonywanie zawodu piel臋gniarki lub po艂o偶nej w drodze decyzji administracyjnej na okre艣lony zakres czynno艣ci zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonuj膮cym dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 lub warunkowe wykonywanie zawodu. Piel臋gniarki i po艂o偶ne, kt贸re uzyska艂y przedmiotow膮 zgod臋, zwracaj膮 si臋 do w艂a艣ciwej okr臋gowej rady piel臋gniarek i po艂o偶nych o wydanie prawa wykonywania zawodu piel臋gniarki lub po艂o偶nej. Okr臋gowe rady piel臋gniarek i po艂o偶nych wydaj膮 prawo wykonywania zawodu na okres nie d艂u偶szy ni偶 5 lat. Po up艂ywie tego okresu nie b臋dzie mo偶liwe dalsze wykonywanie zawodu. W celu kontynuacji zatrudnienia w zawodzie, niezb臋dne jest stworzenie tym piel臋gniarkom i po艂o偶nym mo偶liwo艣ci uzupe艂nienia wykszta艂cenia zawodowego do poziomu licencjata piel臋gniarstwa lub licencjata po艂o偶nictwa. Po uko艅czeniu studi贸w, o kt贸rych mowa w niniejszym rozporz膮dzeniu, piel臋gniarki i po艂o偶ne, kt贸re uzyska艂y kwalifikacje zawodowe poza terytorium pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej b臋d膮 mog艂y uzyska膰 prawo wykonywania zawodu na czas nieokre艣lony i tym samym kontynuowa膰 lub podejmowa膰 prac臋 w zawodzie piel臋gniarki i po艂o偶nej w naszym kraju bez ogranicze艅 czasowych, na takich samych zasadach jak piel臋gniarki i po艂o偶ne, kt贸re naby艂y kwalifikacje do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kszta艂cenia Podyplomowego oraz niekt贸rych innych ustaw jest na etapie konsultacji publicznych od 11 kwietnia 2024 r.


Aktualnie zadania dotycz膮ce kszta艂cenia podyplomowego w zawodach medycznych s膮 realizowane przez dwa podmioty.


1.聽CMKP聽鈥 Centrum Medyczne Kszta艂cenia Podyplomowego 鈥 odpowiada za organizacj臋 i realizacj臋 element贸w kszta艂cenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyst贸w, farmaceut贸w, fizjoterapeut贸w, diagnost贸w laboratoryjnych, ratownik贸w medycznych oraz innych os贸b legitymuj膮cych si臋 dyplomem uko艅czenia studi贸w, kt贸re wykonuj膮 zawody maj膮ce zastosowanie w ochronie zdrowia


2.聽CKPPiP聽- Centrum Kszta艂cenia Podyplomowego Piel臋gniarek i Po艂o偶nych- monitoruje kszta艂cenie podyplomowe piel臋gniarek i po艂o偶nych.

Zmieniaj膮ce si臋 potrzeby w zakresie jako艣ci, dost臋pno艣ci, specyfiki i metod kszta艂cenia podyplomowego i specjalizacyjnego piel臋gniarek i po艂o偶nych w odniesieniu do potrzeb epidemiologicznych i zmian demograficznych w spo艂ecze艅stwie wymagaj膮 podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu zapewnienie piel臋gniarkom i po艂o偶nym odpowiednich warunk贸w do dalszego kszta艂cenia i rozwoju, analogicznych jakie maj膮 przedstawiciele innych zawod贸w medycznych. Projektowane regulacje zak艂adaj膮 przeniesienie zada艅 dotychczas realizowanych przez CKPPiP do CMKP. Zintegrowanie tych dw贸ch jednostek umo偶liwi r贸wnie偶 ww. grupie zawodowej 艂atwiejszy dost臋p do prowadzenia dzia艂alno艣ci naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wsp贸lnym prowadzeniu bada艅 naukowych.


 • Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie programu pilota偶owego oddzia艂ywa艅 terapeutycznych skierowanych do dzieci i m艂odzie偶y problemowo korzystaj膮cych z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin 鈥 od 11 kwietnia na etapie konsultacji publicznych.

Zmiana rozporz膮dzenia polega na wyd艂u偶eniu czasu realizacji programu pilota偶owego do dnia 30 czerwca 2025 r. Celem programu pilota偶owego jest praktyczne sprawdzenie sposobu organizacji opieki nad pacjentami problemowo korzystaj膮cymi z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, w tym zapewnienie odpowiednich 艣wiadcze艅 zdrowotnych tej grupie 艣wiadczeniobiorc贸w. Wyniki programu pilota偶owego zostan膮 wykorzystane do poprawy jako艣ci i efektywno艣ci leczenia dzieci i m艂odzie偶y problemowo korzystaj膮cych z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Na ich podstawie mo偶liwe b臋dzie oszacowanie potrzeb dla ww. 艣wiadczenia. Program pilota偶owy oddzia艂ywa艅 terapeutycznych skierowanych do dzieci i m艂odzie偶y problemowo korzystaj膮cych z nowych technologii cyfrowych stanowi odpowied藕 na potrzeb臋 zwi膮zan膮 z zagro偶eniem wynikaj膮cym z cz臋stego korzystania przez dzieci i m艂odzie偶 z medi贸w cyfrowych za po艣rednictwem narz臋dzi takich jak: komputery, smartfony, tablety czy inne urz膮dzenia elektroniczne.


 • Od 11 kwietnia 2024r. konsultacjach jest Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia w sprawie sk艂adu i trybu dzia艂ania komisji orzekaj膮cej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego


Projekt rozporz膮dzenia ma na celu okre艣lenie:


1)聽sk艂adu komisji orzekaj膮cej;

2)聽trybu dzia艂ania komisji;

3)聽trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego.


Rozporz膮dzenie ma na celu uregulowanie trybu orzekania o stanie zdrowia diagnosty laboratoryjnego. Jest to uzasadnione nadrz臋dnymi wzgl臋dami interesu og贸lnego, jakim jest zapewnienie bezpiecze艅stwa zdrowotnego obywateli.

Wykonanie przez diagnost贸w laboratoryjnych w ramach czynno艣ci medycyny laboratoryjnej oceny jako艣ci i warto艣ci diagnostycznej bada艅 laboratoryjnych i dzia艂a艅 mog膮 mie膰 wp艂yw na prawid艂ow膮 ocen臋 stanu zdrowia pacjent贸w, przeprowadzon膮 przez uprawniony personel medyczny, jak r贸wnie偶 na wyb贸r w艂a艣ciwej terapii leczniczej dla pacjent贸w i ocen臋 efekt贸w leczenia pacjent贸w, co zwi臋kszy ich bezpiecze艅stwo zdrowotne maj膮c na uwadze konieczno艣膰 prawid艂owego wykonywania zawodu przez diagnost臋 laboratoryjnego.


 • Od 12 kwietnia 2024r. w konsultacjach publicznych jest projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu program贸w zdrowotnych


Projekt rozporz膮dzenia wprowadza zmiany warunk贸w realizacji Programu bada艅 prenatalnych, zwanego dalej 鈥瀙rogramem鈥, polegaj膮ce na:


a)聽usuni臋ciu kryterium wieku jako kryterium kwalifikacji (do udzia艂u w programie) ze wszystkich etap贸w programu;

b)聽usuni臋ciu obecnie obowi膮zuj膮cych kryteri贸w kwalifikacji (do udzia艂u w programie) z etapu Poradnictwo i badania biochemiczne oraz Poradnictwo i USG p艂odu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych;

c)聽doprecyzowaniu w etapie Poradnictwo i badania biochemiczne oraz Poradnictwo i USG p艂odu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych terminu, w kt贸rym powinny zosta膰 wykonane priorytetowe badania prenatalne.

Wprowadzenie powy偶szych zmian ma na celu zwi臋kszenie dost臋pu do bada艅 prenatalnych dla wszystkich kobiet w ci膮偶y niezale偶nie od wieku. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami jednym z kryteri贸w wykonania bada艅 prenatalnych u kobiet w ci膮偶y by艂 wiek.


 • Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie szpitalnego oddzia艂u ratunkowego 鈥 od 15 kwietnia w konsultacjach publicznych


Projektowane rozporz膮dzenie ma na celu wyd艂u偶enie o 6 miesi臋cy czasu na dostosowanie si臋 podmiot贸w leczniczych do wymaga艅 okre艣lonych w rozporz膮dzeniu SOR w zakresie:


a)聽organizacji w lokalizacji szpitalnego oddzia艂u ratunkowego, zwanego dalej 鈥濻OR鈥, miejsca udzielania 艣wiadcze艅 nocnej i 艣wi膮tecznej opieki zdrowotnej;

b)聽zapewnienia na stanowisku ordynatora SOR (lekarza kieruj膮cego oddzia艂em) lekarza posiadaj膮cego tytu艂 specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, kt贸ry kontynuuje szkolenie specjalizacyjne i posiada jednocze艣nie specjalizacj臋 lub tytu艂 specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chor贸b wewn臋trznych, chirurgii og贸lnej, chirurgii dzieci臋cej, ortopedii i traumatologii narz膮du ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii, neurologii lub kardiologii


- do dnia 31 grudnia 2024 r.


 • 17 kwietnia 2024r. do konsultacji publicznych trafi艂 Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie programu pilota偶owego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad 艣wiadczeniobiorcami leczonymi z powodu oty艂o艣ci olbrzymiej KOS-BAR


Projekt rozporz膮dzenia wprowadza zmian臋 dotycz膮c膮 etapu realizacji programu pilota偶owego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad 艣wiadczeniobiorcami leczonymi z powodu oty艂o艣ci olbrzymiej KOS-BAR, polegaj膮c膮 na wyd艂u偶enia etapu realizacji programu pilota偶owego do dnia 30 czerwca 2026 r. Zmiana jest podyktowana potrzeb膮 umo偶liwienia dalszego zapewnienia 艣wiadczeniobiorcom dost臋pu do korzystania z poszczeg贸lnych etap贸w procesu terapeutycznego. Takie rozwi膮zanie przyczyni si臋 do zwi臋kszenia dost臋pu do 艣wiadcze艅 dla os贸b oty艂ych w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad 艣wiadczeniobiorcami leczonymi z powodu oty艂o艣ci olbrzymiej KOS-BAR oraz umo偶liwi obj臋cie szerszej grupy 艣wiadczeniobiorc贸w leczonych z powodu oty艂o艣ci olbrzymiej od 18. roku 偶ycia kompleksow膮 opiek膮 specjalistyczn膮. Zak艂ada si臋, 偶e zmiany wp艂yn膮 na popraw臋 stanu zdrowia wi臋kszej liczby 艣wiadczeniobiorc贸w, w tym na ich szybszy powr贸t do aktywno艣ci zawodowej, ni偶sz膮 skal臋 wyst臋powania powik艂a艅, skr贸cenie czasu hospitalizacji, a przy tym zmniejszenie koszt贸w leczenia ponoszonych przez pa艅stwo.


 • Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie sposobu ustalenia wysoko艣ci rycza艂tu dla Krajowego O艣rodka Monitoruj膮cego i poszczeg贸lnych Wojew贸dzkich O艣rodk贸w Monitoruj膮cych oraz wysoko艣ci wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych w konsultacjach publicznych od 19 kwietnia 2024r.


Dostosowanie terminu obowi膮zywania pierwszych wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych do terminu wskazanego w art. 56 ust 5 ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Obowi膮zuj膮cy przepis wskazuje, 偶e pierwsze obliczenie wsp贸艂czynnik贸w koryguj膮cych nast膮pi po pierwszym obliczeniu wska藕nik贸w jako艣ci opieki onkologicznej, natomiast nie okre艣la terminu ich obliczenia. Jednocze艣nie obliczone wsp贸艂czynniki koryguj膮ce b臋d膮 obowi膮zywa膰 od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po dniu ich obliczeniu. Z kolei zmiany搂 7 ust. 2 rozporz膮dzenia jest konsekwencj膮 zmiany terminu pierwszej kwalifikacji podmiot贸w leczniczych na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej w ramach KSO, z dnia 31 marca 2024 r. na dzie艅 31 marca 2025 r.


 • Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie bada艅 psychologicznych os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowc贸w oraz os贸b wykonuj膮cych prac臋 na stanowisku kierowcy 鈥 w konsultacjach publicznych od 19 kwietnia 2024 r.


Zmiana rozporz膮dzenia dotyczy aktualizacji op艂at za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badania psychologiczne przeprowadzane w trybie okre艣lonym w ustawie, kt贸re obecnie wynosz膮 obecnie odpowiednio po 150 z艂. Nowa kwota ma wynosi膰 200z艂 jest zgodna z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzgl臋dnia ona zar贸wno czas wykonania tych bada艅, jak i amortyzacje sprz臋t贸w (urz膮dze艅) oraz koszty utrzymania lokalu, co zosta艂o potwierdzone w pismach od podmiot贸w je wykonuj膮cych.


 • Od 19 kwietnia 2024r. w konsultacjach publicznych jest Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


Zmiana polega na wprowadzeniu do wykazu 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dw贸ch nowych 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej:


a)聽badania genetycznego metod膮 por贸wnawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH 鈥 Array Comparative Genomic Hybridization) (dalej badanie aCGH);

b)聽analizy ekspresji genu lub kilku gen贸w (w tym gen贸w fuzyjnych) przy u偶yciu metody Real-Time PCR 鈥 ilo艣ciowa reakcja 艂a艅cuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (qRT-PCR 鈥 Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction).

Diagnostyka wad wrodzonych ma istotne znaczenie zar贸wno w okresie pre- jak i postnatalnym, pozwala na postawienie rozpoznania, ustalenie przebiegu schorzenia i w艂a艣ciwej opieki medycznej oraz rokowania, a tak偶e wyb贸r optymalnej rehabilitacji leczniczej czy post臋powania opieku艅cze.


 • Projekt rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie szkolenia piel臋gniarek i po艂o偶nych dokonuj膮cych przetaczania krwi i jej sk艂adnik贸w 鈥 konsultacje publiczne od 19 kwietnia 2024 r.


Propozycje zmian zawarte w projekcie rozporz膮dzenia s膮 wynikiem uchwa艂y nr 4/2024 Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Celem przedmiotowej nowelizacji jest zmiana przepis贸w zawartych w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia piel臋gniarek i po艂o偶nych dokonuj膮cych przetaczania krwi i jej sk艂adnik贸w, tak aby szkolenia podstawowe dla piel臋gniarek i po艂o偶nych dokonuj膮cych przetaczania krwi i jej sk艂adnik贸w odbywa艂y si臋 jedynie w formie stacjonarnej. Ponadto projektowana nowelizacja ww. rozporz膮dzenia umo偶liwi przeprowadzanie szkole艅 uzupe艂niaj膮cych w formie zdalnej z wykorzystaniem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej pozwalaj膮cych na przesy艂anie obrazu i d藕wi臋ku oraz umo偶liwiaj膮cych dwukierunkow膮 艂膮czno艣膰 w czasie rzeczywistym mi臋dzy uczestnikami szkolenia i wyk艂adowc膮, przy zachowaniu bezpiecze艅stwa przetwarzanych danych osobowych, minimalizuj膮cych ryzyko zagro偶enia niekontrolowanego dost臋pu do danych, niezgodnego z prawem ich przetwarzania, utraty, zniszczenia albo uszkodzenia. Jednocze艣nie nadal dopuszczalna pozostanie mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia szkole艅 w formie zdalnej w przypadku og艂oszenia stanu zagro偶enia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpiecze艅stwa szerzenia si臋 zaka偶enia lub choroby zaka藕nej, kt贸re mo偶e stanowi膰 zagro偶enie dla zdrowia publicznego. Stacjonarna forma szkolenia podstawowego pozwoli na rzetelne sprawdzenie umiej臋tno艣ci piel臋gniarki lub po艂o偶nej dokonuj膮cej przetaczania krwi i jej sk艂adnik贸w i pozwoli sprawdzi膰 stan jej wiedzy praktycznej. Z uwagi na to 偶e, zdalna forma szkole艅 uzupe艂niaj膮cych sprawdzi艂a si臋 w trakcie trwania stanu zagro偶enia epidemiologicznego cz臋艣膰 centr贸w krwiodawstwa i krwiolecznictwa pozosta艂a przy tej formie. Ponadto taka forma szkole艅 uzupe艂niaj膮cych pozwala na efektywn膮 nauk臋, jest bardziej ekonomiczn膮 i 艂atwiejsz膮 w organizacji form膮, a uczestnicy nie musz膮 doje偶d偶a膰 na szkolenia uzupe艂niaj膮ce cz臋sto z odleg艂ych miejsc zamieszkania.


 • 29 kwietnia 2024 r. do konsultacji publicznych trafi艂 projekt rozporz膮dzenia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w sprawie wykazu wyrob贸w medycznych wydawanych na zlecenie


Projekt rozporz膮dzenia dokonuje zmian w rozporz膮dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrob贸w medycznych wydawanych na zlecenie. Projektowana nowelizacja wprowadza zmiany b臋d膮ce odpowiedzi膮 na postulaty pacjent贸w, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem jest korekta i uszczeg贸艂owienie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, co pozwoli na wyeliminowanie problem贸w interpretacyjnych. Najwa偶niejsze zmiany merytoryczne obejmuj膮:


a) korekt臋 katalogu os贸b uprawnionych do wystawiania zlece艅 na zaopatrzenie w wyroby medyczne;

b)聽ujednolicenie na format procentowy w kolumnie 5 w za艂膮czniku do rozporz膮dzenia wysoko艣ci udzia艂u w艂asnego 艣wiadczeniobiorcy w limicie finansowania ze 艣rodk贸w publicznych;

c)聽korekt臋 wzajemnych wy艂膮cze艅 jednoczesnego zaopatrzenia w ramach kryteri贸w przyznawania dla wyrob贸w medycznych wspomagaj膮cych uk艂ad oddechowy (oraz w贸zk贸w inwalidzkich;

d)聽doszczeg贸艂owienie kryteri贸w przyznawania dla gorset贸w (biustonoszy) kompresyjnych i biustonoszy pooperacyjnych lub do protez piersi poprzez wy艂膮czenie mo偶liwo艣ci zaopatrzenia w stroje k膮pielowe;

e)聽przywr贸cenie mo偶liwo艣ci skr贸cenia okresu u偶ytkowania dla obuwia

f)聽korekt臋 kryteri贸w przyznawania umo偶liwiaj膮ca zaopatrzenia w soczewki okularowe korekcyjne do bli偶y i do dali z moc膮 pryzmatyczn膮 w przypadku wad wzroku wymagaj膮cych korekcji sfera od 卤 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr;

g)聽doprecyzowanie przys艂uguj膮cej maksymalnej liczby sztuk zaopatrzenia dla transmiter贸w/ nadajnik贸w do systemu ci膮g艂ego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym;

h)聽korekt臋 kryteri贸w przyznawania doprecyzowuj膮ca maksymaln膮 liczb臋 sensor贸w do systemu monitorowania st臋偶enia glukozy flash.


 • Projekt rozporz膮dzenia w sprawie preparat贸w ze stabilnym jodem, w jakie wyposa偶a si臋 osoby znajduj膮ce si臋 w strefie planowania wyprzedzaj膮cych dzia艂a艅 interwencyjnych trafi艂 24 kwietnia 2024r. do konsultacji publicznych


Przepisy rozporz膮dzenia nie b臋d膮 stosowane do czasu budowy w Rzeczypospolitej Polskiej obiektu j膮drowego o odpowiedniej mocy. Przedmiotem rozporz膮dzenia jest okre艣lenie dawek preparat贸w ze stabilnym jodem, w jakie wyposa偶a si臋 osoby z og贸艂u ludno艣ci znajduj膮ce si臋 w strefie planowania wyprzedzaj膮cych dzia艂a艅 interwencyjnych, w celu zapewnienia w艂a艣ciwej ochrony przed skutkami ska偶e艅 promieniotw贸rczych. Ponadto rozporz膮dzenie okre艣la spos贸b stosowania tych preparat贸w, kt贸r膮 do艂膮cza si臋 do opakowa艅 tych preparat贸w.


 • Od 26 kwietnia 2024r. w konsultacjach publicznych jest Projekt rozporz膮dzenia w sprawie szczeg贸艂owego trybu organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydat贸w do pe艂nienia funkcji wizytatora


Projekt rozporz膮dzenia okre艣la procedur臋 naboru kandydat贸w do pe艂nienia funkcji wizytator贸w, o kt贸rych mowa w art. 42 ust. 1 ustawy. W ramach tej procedury komisja egzaminacyjna, o kt贸rej mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, ocenia spe艂nianie wymaga艅 formalnych przez kandydat贸w do pe艂nienia funkcji wizytatora, przeprowadza pisemny test sprawdzaj膮cy wiedz臋 oraz rozmow臋 kwalifikacyjn膮.


馃煚Ministerstwo Zdrowia w kwietniu wyda艂o nast臋puj膮ce komunikaty, zarz膮dzenia i obwieszczenia:


 • Od 1 kwietnia聽zacznie obowi膮zywa膰 nowa lista lek贸w refundowanych (druga w tym roku). 33 nowe terapie dotycz膮 m.in.: ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chor贸b rzadkich. Pacjenci zyskuj膮 dost臋p do refundacji terapii: 7 we wskazaniach onkologicznych, 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chor贸b rzadkich.


 • 8 kwietnia 2024r. wesz艂o w 偶ycie Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produkt贸w leczniczych, 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz wyrob贸w medycznych zagro偶onych brakiem dost臋pno艣ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


Lista liczy 223 pozycje. Na nowej li艣cie ponownie znalaz艂y si臋 ponownie silne leki przeciwb贸lowe zawieraj膮ce morfin臋 (MST Continus, Sevredol, Vendal retard) oraz fentanyl (Durogesic, Instanyl, Matrifen) oraz szereg insulin. Na li艣cie znalaz艂y si臋 tak偶e leki stosowane w chorobach uk艂adu oddechowego takie jak: Berodual, Berodual N, Berodual, Braltus, Atimos, Formodual, Fostex.


 • 9 kwietnia wesz艂o w 偶ycie zarz膮dzenie zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie


 • 9 kwietnia wesz艂o w 偶ycie zarz膮dzenie Ministra Zdrowia uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustanowienia Pe艂nomocnika Ministra Zdrowia do spraw koordynacji dzia艂a艅 w zakresie wdra偶ania reformy opieki psychiatrycznej


Do zada艅 Pe艂nomocnika Ministra Zdrowia do spraw koordynacji dzia艂a艅 w zakresie wdra偶ania reformy opieki psychiatrycznej nale偶a艂o monitorowanie procesu wdra偶ania reformy opieki psychiatrycznej i koordynacja prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia prac nad przygotowaniem rekomendacji zmian w 艣wiadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej.


 • 4 kwietnia 2024r. zosta艂 og艂oszony komunikat w sprawie podzia艂u subwencji na zwi臋kszenie wynagrodze艅 pracownik贸w uczelni medycznych w 2024 r.


Minister w艂a艣ciwy do spraw zdrowia dokona艂 podzia艂u 艣rodk贸w finansowych w kwocie 471.002.500 z艂, kt贸re zostan膮 przyznane w formie zwi臋ksze艅 wysoko艣ci subwencji ze 艣rodk贸w finansowych na utrzymanie i rozw贸j potencja艂u dydaktycznego oraz badawczego, na podstawie art. 368 ust. 9 ustawy. Przyznane 艣rodki finansowe przeznaczone s膮 na podwy偶szenie wynagrodze艅 zasadniczych pracownik贸w uczelni 艣rednio o:


a) 30%聽w grupie nauczycieli akademickich;

b) 20%聽w grupie pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami akademickimi.


 • 11 kwietnia zosta艂 opublikowany Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie raportowania szczepie艅 zalecanych w Karcie Szczepie艅


Od 1 pa藕dziernika 2023 roku osoby przeprowadzaj膮ce zalecane szczepienie ochronne s膮 zobowi膮zane do zaraportowania wykonanego szczepienia wraz z informacj膮 o kwalifikacji pacjenta w Karcie Szczepie艅. Obowi膮zek raportowania wszystkich szczepie艅 zalecanych, wykonywanych u dzieci jak i os贸b doros艂ych, jest obowi膮zkiem ustawowym i wynika z art. 19 ust. 7 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka偶e艅 i chor贸b zaka藕nych u ludzi art. 19 ust. 7: 鈥濷soby przeprowadzaj膮ce zalecane szczepienie ochronne dokonuj膮 wpis贸w potwierdzaj膮cych wykonanie szczepienia w Karcie Szczepie艅 oraz:


a) informuj膮 osob臋 poddawan膮 szczepieniu o mo偶liwo艣ci wydania na jej koszt Mi臋dzynarodowej Ksi膮偶eczki Szczepie艅;

b)聽wydaj膮 na koszt osoby szczepionej 鈥濵i臋dzynarodow膮 Ksi膮偶eczk臋 Szczepie艅鈥.


 • 12 kwietnia 2024r zosta艂 opublikowany Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie okre艣lenia deklarowanej wielko艣ci dostaw


Minister Zdrowia 艣wiadomy trudno艣ci interpretacyjnych oraz w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych stosowania nowych zapis贸w ustawy o refundacji informuje, i偶 planowane jest wkr贸tce podj臋cie prac nad projektem zmian, kt贸rych celem b臋dzie m.in. doprecyzowanie zapis贸w dotycz膮cych minimalnych rocznych deklaracji dostaw przedk艂adanych we wnioskach refundacyjnych. Zgodnie z art. 25 pkt 4 ustawy o refundacji lek贸w, 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia 偶ywieniowego oraz wyrob贸w medycznych Wnioskodawcy przedk艂adaj膮c wnioski o obj臋cie refundacj膮 i ustalenie ceny zbytu netto, zobowi膮zani s膮 do zadeklarowania okre艣lonych wielko艣ci dostaw. W zwi膮zku z pojawiaj膮cymi si臋 problemami wynikaj膮cymi z interpretacji zapis贸w ustawowych oraz realn膮 mo偶liwo艣ci膮 ich wype艂nienia, Minister Zdrowia przedk艂ada wyja艣nienia co do prawid艂owego toku postepowania:


a)聽w przypadku wnioskowania o obj臋cie refundacj膮 i ustalenie ceny zbytu netto nowego leku b臋d膮cego jedynym produktem refundowanym w danym wskazaniu minimalna roczna wielko艣膰 dostaw powinna pokrywa膰 zapotrzebowanie na pe艂ny rok ci膮g艂ego leczenia uwzgl臋dniaj膮c 110% szacowanej rocznej populacji na podstawie danych z analiz HTA. Przy czym, w przypadku gdy w dniu z艂o偶enia wniosku, wnioskowany lek w danym wskazaniu znajduje si臋 na wykazie, minimalna roczna wielko艣膰 dostaw wynosi nie mniej ni偶 110% liczby zrefundowanych opakowa艅 danego nr GTIN w danym wskazaniu w zako艅czonym poprzednim roku kalendarzowym

b)聽w przypadku wniosku o obj臋cie refundacj膮 i ustalenie ceny zbytu netto produktu leczniczego, dla kt贸rego jest refundowany przynajmniej jeden odpowiednik w danej dawce w danym wskazaniu, minimalna roczna wielko艣膰 deklarowanych dostaw okre艣lona jest konkretnym wzorem podanym w komunikacie.


 • 13 kwietnia 2024r wesz艂o w 偶ycie zarz膮dzenie Ministra Zdrowia zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Oceny Wniosk贸w Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia


Zgodnie ze zmianami Przewodnicz膮cy Komisji Oceny Wniosk贸w Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia b臋dzie musia艂 mie膰 rang臋 sekretarza b膮d藕 podsekretarza stanu. Dodano r贸wnie偶, jakie zadania w obs艂udze organizacyjno-technicznej Komisji b臋dzie realizowa艂 Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia:


a) organizowanie prac Komisji;

b)聽informowanie cz艂onk贸w Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji,

c)聽dor臋czanie cz艂onkom Komisji dokument贸w b臋d膮cych przedmiotem posiedzenia Komisji za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie za po艣rednictwem operatora pocztowego.

 • 20 kwietnia wesz艂o w 偶ycie zarz膮dzenie zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


 • 24 kwietnia zosta艂 opublikowany komunikat w sprawie braku publikacji wykazu co najmniej 10 przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych hurtownie farmaceutyczne, kt贸rych zakres dzia艂alno艣ci, o kt贸rym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, okre艣lony w za艂膮czniku do zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, nie zawiera ogranicze艅 asortymentu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


馃煚Dodatkowo w kwietniu wysz艂y nast臋puj膮ce Zarz膮dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:


 • 1 kwietnia 2024r wesz艂o w 偶ycie zarz膮dzenie Nr 35/2024/DGL z dnia 28 marca 2024 r. zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia warunk贸w zawierania i realizacji um贸w w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

 • 1 kwietnia 2024r. wesz艂o w 偶ycie Zarz膮dzenie Nr 40/2024/DSOZ z dnia 29 marca 2024 r. zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie um贸w o realizacj臋 programu pilota偶owego "Profilaktyka 40 PLUS"


Celem programu jest powszechne obj臋cie 艣wiadczeniobiorc贸w od 40. roku 偶ycia profilaktyczn膮 diagnostyk膮 laboratoryjn膮 w zakresie najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych problem贸w zdrowotnych wobec obni偶onej zg艂aszalno艣ci do lekarzy w 2020 r. w zwi膮zku z epidemi膮. Dzi臋ki badaniom profilaktycznym mo偶na wykry膰 chorob臋 bardzo wcze艣nie i unikn膮膰 d艂ugotrwa艂ego, a czasem nieskutecznego leczenia, kt贸re jest konsekwencj膮 zbyt p贸藕nej diagnozy.


Stan zagro偶enia epidemicznego, a nast臋pnie stan epidemii SARS-CoV-2 i zwi膮zana z nim zmiana stylu 偶ycia, wp艂yn臋艂y przede wszystkim na ograniczenie aktywno艣ci fizycznej oraz wzrost nat臋偶enia stresu, pot臋guj膮c przy tym ryzyko zachorowania na najcz臋stsze choroby tzw. cywilizacyjne, np. choroby uk艂adu kr膮偶enia czy choroby metaboliczne. Ponadto epidemia SARS-CoV-2, nak艂adaj膮c si臋 na epidemi臋 przewlek艂ych chor贸b niezaka藕nych, powoduje efekt negatywnej synergii. Stanowi膮c obecnie najwi臋ksze wyzwanie, niesie za sob膮 r贸wnie偶 negatywne skutki zdrowotne tak偶e w obszarze chor贸b niezaka藕nych i zdrowia psychicznego (z uwagi na spo艂eczn膮 izolacj臋, niepewno艣膰, obawy przed zachorowaniem, stres).


 • 1 kwietnia 2024r wesz艂o w 偶ycie Zarz膮dzenie Nr 41/2024/DSOZ z dnia 29 marca 2024 r. zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia warunk贸w zawierania i realizacji um贸w w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna


Od 1 kwietnia 2024 r. limity finansowania w opiece paliatywnej i hospicyjnej zostaj膮 zniesione. Decyzja wpisuje si臋 w zapowiedzi nowej minister zdrowia, Izabeli Leszczyny, kt贸ra od pocz膮tku swojej kadencji podkre艣la艂a zamiar zwi臋kszenia dost臋pno艣ci opieki paliatywnej i hospicyjnej.馃煚Zmiany dotycz膮ce 偶ywno艣ci w przepisach unijnych w kwietniu.

Najwa偶niejsze zmiany dotyczy艂y mi臋dzy innymi:


 • Do Rozporz膮dzenia 396/2005 w sprawie najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci pestycyd贸w w 偶ywno艣ci i paszy pochodzenia ro艣linnego i zwierz臋cego oraz na ich powierzchni, zmieniaj膮ce dyrektyw臋 Rady 91/414/EWG wesz艂y w 偶ycie nast臋puj膮ce akty wykonawcze:


1.聽Rozporz膮dzenie 2023/1783 zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci benzoesanu denatonium, diuronu, etoksazolu, metomylu i teflubenzuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni, kt贸re wesz艂o w 偶ycie 8 kwietnia 2024 r.


Komisja Europejska przyj臋艂a rozporz膮dzenie zmieniaj膮ce limity (najwy偶sze dopuszczalne poziomy pozosta艂o艣ci) dla nast臋puj膮cych pestycyd贸w:


a)聽benzoesan denatonium,

b)聽diuron,

c)聽etoksazol,

d) metomyl,

e)聽teflubenzuron,

w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni (m.in. owoc贸w, warzyw i nasion).


2. 25 kwietnia wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie 2023/2382 zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci karbetamidu, karboksyny i triflumuronu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni.


3. Oczekuje na wej艣cie w 偶ycie Rozporz膮dzenie聽(UE) 2024/891 zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bifenazatu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni.


4.聽Oczekuje na wej艣cie w 偶ycie Rozporz膮dzenie 2024/1076 zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i V do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci bispirybaku, metosulamu, oryzalinu, oksasulfuronu i triazoksydu w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni.


5. Oczekuje na wej艣cie w 偶ycie Rozporz膮dzenie 2024/1077 zmieniaj膮ce za艂膮cznik II do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci 2,4-DB, jodosulfuronu metylowego, mezotrionu i piraflufenu etylu w okre艣lonych produktach oraz na ich powierzchni.


6.聽Oczekuje na wej艣cie w 偶ycie Rozporz膮dzenie 2024/1078 zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i IV do rozporz膮dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwy偶szych dopuszczalnych poziom贸w pozosta艂o艣ci azoksystrobiny, flonikamidu, izofetamidu, mefentriflukonazolu, metazachloru, pirymetanilu i piasku kwarcowego w okre艣lonych produktach lub na ich powierzchni.


 • Z 9 kwietnia 2024r. na 1 lipca 2024 r. zosta艂o przesuni臋te wej艣cie w 偶ycie Rozporz膮dzenia delegowane 2024/908 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liczby i nazw sta艂ych paneli naukowych Europejskiego Urz臋du ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci

 • 23 kwietnia wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie delegowane 2024/1004 uzupe艂niaj膮ce rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 poprzez ustanowienie laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. 艣rodk贸w ulepszaj膮cych 偶ywno艣膰


Ustanowienie laboratorium referencyjnego w dziedzinie 艣rodk贸w ulepszaj膮cych 偶ywno艣膰 jest konieczne do skutecznego przeprowadzenia kontroli urz臋dowych w Unii. W szczeg贸lno艣ci ustanowienie laboratorium referencyjnego jest potrzebne do zapewnienia pewnego poziomu harmonizacji w odniesieniu do kryteri贸w pobierania pr贸bek i metod analitycznych wykorzystywanych do zbierania danych dotycz膮cych dodatk贸w do 偶ywno艣ci i 艣rodk贸w aromatyzuj膮cych, a tak偶e do zapewnienia wsparcia laboratoriom urz臋dowym w dziedzinie enzym贸w spo偶ywczych.


 • W kwietniu wesz艂y w 偶ycie nast臋puj膮ce zmiany do Rozporz膮dzenia wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiaj膮ce unijny wykaz nowej 偶ywno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej 偶ywno艣ci:


1. 29 kwietnia 2024r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze 2024/1027 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do specyfikacji nowej 偶ywno艣ci galaktooligosacharydy

Komisja uwa偶a, 偶e wnioskowana zmiana specyfikacji galaktooligosacharyd贸w nie ma wp艂ywu na zdrowie ludzi i 偶e ocena bezpiecze艅stwa przeprowadzana przez Europejski Urz膮d ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporz膮dzenia (UE) 2015/2283 nie jest konieczna. Galaktoza ma histori臋 bezpiecznego stosowania jako sk艂adnik zwyk艂ej diety w przypadku spo偶ywania przetwor贸w mlecznych. W zwi膮zku z tym zezwala si臋 na jej obecno艣膰 w nowej 偶ywno艣ci na minimalnym poziomie 0,8 % lub wi臋kszym i bez maksymalnego dozwolonego poziomu, poniewa偶 nie budzi ona obaw co do bezpiecze艅stwa. Tak wi臋c niezale偶nie od etap贸w oczyszczania w trakcie produkcji w specyfikacjach nie jest konieczny wym贸g okre艣lonego poziomu galaktozy w nowej 偶ywno艣ci.

Wnioskodawca uzasadni艂 sw贸j wniosek o proponowan膮 zmian臋 specyfikacji galaktooligosacharyd贸w wprowadzeniem dodatkowych etap贸w oczyszczania w ich produkcji. To dodatkowe oczyszczanie ma na celu usuni臋cie mono- sacharyd贸w, takich jak galaktoza, w celu uzyskania galaktooligosacharyd贸w o wi臋kszej czysto艣ci.


2.聽29 kwietnia 2024r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze 2024/1023 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunk贸w stosowania laktitolu jako nowej 偶ywno艣ci

Komisja uwa偶a, 偶e wnioskowana aktualizacja unijnego wykazu nie ma wp艂ywu na zdrowie ludzi i 偶e ocena bezpiecze艅stwa przeprowadzana przez Europejski Urz膮d ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporz膮dzenia (UE) 2015/2283 nie jest konieczna. Ocena bezpiecze艅stwa le偶膮ca u podstaw zezwolenia na stosowanie laktitolu na maksymalnym poziomie 20 g/dzie艅 w suplementach 偶ywno艣ciowych nie jest zwi膮zana z jak膮艣 konkretn膮 postaci膮, pod kt贸r膮 suplementy 偶ywno艣ciowe s膮 udost臋pniane konsumentom, a zatem posta膰 ta nie ma wp艂ywu na profil bezpiecze艅stwa nowej 偶ywno艣ci. W momencie udzielania zezwolenia posta膰 tej nowej 偶ywno艣ci ogranicza艂a si臋 do kapsu艂ek, tabletek lub proszk贸w tylko dlatego, 偶e by艂a to posta膰 zaproponowanaprzez odpowiedniego wnioskodawc臋. Poniewa偶 proponowanezastosowania we wniosku dotyczy艂y wy艂膮cznie postaci ampu艂ek z p艂ynem, butelek z kroplomierzem i tym podobnych postaci p艂yn贸w, przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnych poziom贸w laktitolu w suplementach 偶ywno艣ciowych, Komisja uzna艂a, 偶e warunki stosowania laktitolu powinny by膰 ograniczone do og贸lnego odniesienia do suplement贸w 偶ywno艣ciowych i ich postaci.


3.聽30 kwietnia wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1037 zezwalaj膮ce na wprowadzanie na rynek monosodowej soli kwasu L-5-metylotetrahydrofoliowego jako nowej 偶ywno艣ci oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470


Urz膮d stwierdzi艂, 偶e nowa 偶ywno艣膰 - monosodowa s贸l kwasu L-5-metylotetrahydrofoliowego - jest bezpieczna w proponowanych przez wnioskodawc臋 warunkach stosowania, o ile 艂膮czne spo偶ycie tej nowej 偶ywno艣ci i innych 藕r贸de艂 folian贸w w dozwolonych warunkach stosowania jest ni偶sze ni偶 g贸rne tolerowane poziomy spo偶ycia (UL) ustanowione dla r贸偶nych grup wiekowych og贸lnej populacji. Urz膮d uwa偶a r贸wnie偶, 偶e nowa 偶ywno艣膰 jest 藕r贸d艂em biodost臋pnych folian贸w.


4.聽30 kwietnia 2024r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze 2024/1046 zezwalaj膮ce na wprowadzenie na rynek beta-glukanu z mikroalg Euglena gracilis jako nowej 偶ywno艣ci oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470;


W opinii naukowej Urz膮d stwierdzi艂, 偶e nowa 偶ywno艣膰 - beta-glukan z mikroalg Euglena gracilis - jest bezpieczna w proponowanych warunkach stosowania.


5.聽30 kwietnia 2024r wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze 2024/1048 zezwalaj膮ce na wprowadzenie na rynek koncentratu bia艂kowego z Lemna gibba i Lemna minor jako nowej 偶ywno艣ci oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470;


Zgodnie z warunkami stosowania suplement贸w 偶ywno艣ciowych zawieraj膮cych koncentrat bia艂kowy Lemna gibba i Lemna minor zaproponowanymi przez wnioskodawc臋 i ocenionymi przez Urz膮d, nale偶y poinformowa膰 konsument贸w poprzez stosowanie odpowiedniego etykietowania, 偶e suplementy 偶ywno艣ciowe zawieraj膮ce koncentrat bia艂kowy z Lemna gibba i Lemna minor powinny by膰 spo偶ywane wy艂膮cznie przez osoby doros艂e.


6.聽30 kwietnia wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze 2024/1047 zezwalaj膮ce na wprowadzenie na rynek soli sodowej 3鈥-sjalolaktozy wytwarzanej przy u偶yciu pochodnego szczepu Escherichia coli W (ATCC 9637) jako nowej 偶ywno艣ci oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470


Urz膮d stwierdzi艂, 偶e s贸l sodowa 3'-SL jest bezpieczna w proponowanych warunkach stosowania dla proponowanych populacji docelowych. W przypadku stosowania w produktach mlecznych pasteryzowanych i sterylizowanych, bez dodatk贸w smakowych i 艣rodk贸w aromatyzuj膮cych; fermentowanych produktach na bazie mleka bez dodatk贸w smakowych i 艣rodk贸w aromatyzuj膮cych; fermentowanych produktach na bazie mleka z dodatkami smakowymi i 艣rodkami aromatyzuj膮cymi, w艂膮cznie z produktami poddanymi obr贸bce cieplnej; napojach (napojach z dodatkami smakowymi i 艣rodkami aromatyzuj膮cymi, z wyj膮tkiem napoj贸w o pH ni偶szym ni偶 5); batonach zbo偶owych; preparatach do pocz膮tkowego 偶ywienia niemowl膮t i preparatach do dalszego 偶ywienia niemowl膮t, produktach zbo偶owych przetworzonych oraz 偶ywno艣ci dla niemowl膮t i ma艂ych dzieci, napojach na bazie mleka i podobnych produktach, 艣rodkach spo偶ywczych zast臋puj膮cych ca艂odzienn膮 diet臋, do kontroli masy cia艂a, 偶ywno艣ci specjalnego przeznaczenia medycznego oraz suplementach 偶ywno艣ciowych, s贸l sodowa 3'-SL wytwarzana przy u偶yciu pochodnego szczepu E. coli W spe艂nia warunki udzielenia zezwolenia.


7.聽Na 1 maja 2024r zaplanowane jest wej艣cie w 偶ycie Rozporz膮dzenia wykonawcze 2024/1052 zezwalaj膮ce na wprowadzanie na rynek monohydratu kalcydiolu jako nowej 偶ywno艣ci oraz zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie wykonawcze (UE) 2017/2470


 • 30 kwietnia wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie wykonawcze 2024/1045 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie (WE) nr 333/2007 w odniesieniu do metod pobierania pr贸bek i analizy do cel贸w kontroli poziom贸w niklu w 艣rodkach spo偶ywczych oraz zmieniaj膮ce niekt贸re odes艂ania


W艣r贸d najwa偶niejszych zmian nale偶y wymieni膰 nowe 艣rodki ostro偶no艣ci i og贸lne wytyczne:


a) Podstawowym wymaganiem jest uzyskanie reprezentatywnej i jednorodnej pr贸bki laboratoryjnej bez wprowadzenia wt贸rnych zanieczyszcze艅.

b) Do homogenizacji pr贸bki wykorzystuje si臋 ca艂膮 cz臋艣膰, do kt贸rej stosuje si臋 najwy偶szy dopuszczalny poziom.

c) W przypadku produkt贸w innych ni偶 ryby do przygotowania pr贸bki laboratoryjnej wykorzystuje si臋 ca艂y materia艂 pr贸bki dostarczonej do laboratorium.

d) W przypadku ryb ca艂y materia艂 pr贸bki dostarczonej do laboratorium poddaje si臋 homogenizacji. Do przygotowania pr贸bki laboratoryjnej wykorzystuje si臋 reprezentatywn膮 cz臋艣膰 lub ilo艣膰 zhomogenizowanej pr贸bki zbiorczej

e)聽W przypadku gdy najwy偶szy dopuszczalny poziom ma zastosowanie do suchej masy, zawarto艣膰 suchej masy produktu oznaczana jest na podstawie cz臋艣ci pr贸bki zhomogenizowanej, z zastosowaniem metody, co do kt贸rej wykazano, 偶e zapewnia dok艂adne oznaczenie zawarto艣ci suchej masy.


 • Opublikowany zosta艂 akt wykonawczy: Rozporz膮dzenie delegowane 2024/1141 zmieniaj膮ce za艂膮czniki II i III do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymog贸w szczeg贸lnych dotycz膮cych higieny w przypadku niekt贸rych rodzaj贸w mi臋sa, produkt贸w rybo艂贸wstwa, produkt贸w mlecznych i jaj, kt贸ry wejdzie w 偶ycie 09.05.2024.


W rozporz膮dzeniu ustanowiono szczeg贸lne przepisy dotycz膮ce higieny w odniesieniu do 偶ywno艣ci pochodzenia zwierz臋cego, odnosz膮ce si臋 do podmiot贸w prowadz膮cych przedsi臋biorstwa spo偶ywcze. W szczeg贸lno艣ci w za艂膮czniku II do tego rozporz膮dzenia ustanowiono wymogi dotycz膮ce poszczeg贸lnych produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego, a w za艂膮czniku III do tego rozporz膮dzenia okre艣lono wymogi szczeg贸lne. W sekcji I za艂膮cznika II do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 ustanowiono wymogi dotycz膮ce stosowania znaku identyfikacyjnego w przypadku produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego. Cz臋艣膰 B sekcji I za艂膮cznika II do rozporz膮dzenia (WE) nr 853/2004 zawiera odniesienie do Wsp贸lnoty Europejskiej, a nie do Unii Europejskiej. Odniesienia do "Wsp贸lnoty Europejskiej" w ramach znaku identyfikacyjnego nale偶y zatem zast膮pi膰 skr贸tami odnosz膮cymi si臋 do "Unii Europejskiej". Takie zast膮pienie powoduje jednak znaczne obci膮偶enie administracyjne. Nale偶y zatem przewidzie膰 okres przej艣ciowy.2 wy艣wietlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page