top of page
Szukaj

Standardy ochrony małoletnich w podmiocie leczniczym🔶Obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich wynika z nowelizacji ustawy z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich poprzez dodanie rozdziału 4b zatytułowanego „Standardy ochrony małoletnich”.


🔶Przepisy weszły w życie 15.02.2024 r., ale ustawodawca przewidział dla podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia standardów 6-miesięczny termin na ich wdrożenie. Obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich ma charakter obowiązku prawnego. Oznacza to, że przewidziano system kontroli nad wdrożeniem standardów ochrony małoletnich oraz kary za nieprzestrzeganie obowiązku.


» Kogo obciążą ten obowiązek?


 1. organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

 2. organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.


Obowiązek wdrożenia standardów mają więc między innymi: szpitale, kliniki, centra medyczne, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni prowadzący indywidualną praktykę.» W wykonaniu obowiązku prawnego w podmiocie leczniczym należy wprowadzić :


 1. standardy ochrony małoletnich

 2. system prowadzenia analizy zdarzeń, w wyniku których małoletni na skutek działania rodzica albo opiekuna prawnego lub faktycznego poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 3. system weryfikacji przed nawiązaniem stosunku pracy w stosunku do osób które mogą mieć kontakt z małoletnimi obejmujący:


 • ustalenie czy dane tej osoby zostały ujawnione w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze; UWAGA! Obowiązek od 15.02.2024r.

 • procedurę uzyskiwania od przyszłego pracownika zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego; UWAGA! Obowiązek od 15.02.2024r.

 • utrwalenie w formie wydruku i załączyć do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do pracy z małoletnimi  UWAGA! Obowiązek od 15.02.2024r.» Co powinno znaleźć się w standardach ochrony małoletnich ?


1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

2) zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

3) procedury i wskazanie osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osób odpowiedzialnych za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"

4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów

5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

7) wskazanie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia

8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.


» W standardach wprowadzanych w placówce lub miejscu prowadzonej działalności, należy określić także:

1) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

2) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet

3) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

4) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.


» Dodatkowo pamiętaj!


 • W standardach uwzględnia się sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Należy pamiętać, że standardy muszą być zrozumiałe dla małoletnich.

 • Podmioty odpowiedzialne mają obowiązek co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

 • Pamiętaj, że musisz udostępnić standardy na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich. Wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich.


» Kto może dokonać kontroli Standardów Ochrony Małoletnich?

➤ wójt

➤ burmistrz

➤ prezydent miasta ➤ starosta

➤ marszałek województwa

➤ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - w przypadku stwierdzenia naruszenia.


» Co grozi za niespełnienie obowiązku wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?


➤ Niewdrożenie podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

➤ W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.


🔶Dopuszczenie osoby do pracy lub do innej działalności (np. staż, praktyki) w przypadku posiadania wiedzy, że osoba ta ma obowiązek stosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. W razie skazania za wymienione przestępstwo sąd orzeka środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 30.000 zł. 

2 wyświetlenia0 komentarzy

Opmerkingen


bottom of page