top of page
Szukaj

Wygrywamy dla naszych klientów!

➤𝗪𝘆𝗴𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀́𝗺𝘆 dla naszego klienta - tym razem po otrzymaniu odwołania zamawiający jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą podjął czynności naprawcze i zmienił treść SWZ.


Szpital opisał przedmiot zamówienia publicznego na dostawę środków kontrastowych poprzez określenie wymaganego stężenia molowego zamawianego roztworu z dokładnością do jednej setnej ułamka dziesiętnego.

Zamawiający w naszej ocenie naruszył zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę proporcjonalności poprzez zbyt drobiazgowe określenie opisanie przedmiotu zamówienia, co nie znajdowało uzasadnienia w jego faktycznych potrzebach, a służyło jedynie ograniczeniu konkurencji.


Zamawiający w celu konwalidacji postępowania dokonał zmiany poprzez poszerzenie wymaganego zakresu stężenia molowego w sposób proporcjonalny do swoich potrzeb gwarantując realizację zasady uczciwej konkurencji.


W odwołaniu podnieśliśmy następujące argumenty:


𝟭. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najistotniejszych czynności zamawiającego, poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały jego przebieg i wywiera wpływ na jego wynik. Dlatego też zamawiający winien dokonać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 16 p.z.p. zasady, nakładającej obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku, iż zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio godziłby w wyżej wskazaną regułę. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem na mniejszą liczbę złożonych w postępowaniu ofert oraz może powodować oferowanie przez wykonawców produktów nieporównywalnych (KIO:551/23)


𝟮. Poprzez niedopuszczalne preferowanie należy rozumieć wszystkie zabiegi, przy użyciu dowolnych sposobów opisu przedmiotu zamówienia, które w sposób nieuzasadniony preferują lub wprost wskazują na konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt. Skutkiem takiego zapisu jest niemożność złożenia oferty zgodnej z tak sformułowanym opisem przedmiotu zamówienia przez wykonawcę innego niż preferowany lub zaproponowania innego niż preferowany produkt. Zapisami eliminującymi określone produkty (i określonych wykonawców) będą zaś takie, które w sposób inny niż odpowiadający zobiektywizowanym i rzeczywistym potrzebom zakupowym zamawiającego związanym z realizacją przypisanych mu zadań, prowadzą do niemożności złożenia oferty przez określone grupy wykonawców (i zaproponowania określonych grup produktów).


5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page