top of page
Szukaj

Projektowana zmiana zasad realizacji recept

🔵 Projektowana zmiana zasad realizacji recept.


Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, projektowane zmiany pozwolą:


➤𝟭. osobie wydającej lek, wydać ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech najmniejszych refundowanych opakowaniach leku, środka lub wyrobu medycznego, a w przypadku braku refundacji w czterech najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli na recepcie nie wpisano sposobu dawkowania/stosowania, wpisano go w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.


▶ Zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.


➤𝟮. osobie wydającej lek wydać całą ilość przepisaną na recepcie, pomimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania, jeżeli na recepcie przepisano produkt leczniczy, w tym lek recepturowy, do stosowania zewnętrznego na skórę lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, w ilości większej niż 4 najmniejsze opakowania.


➤𝟯. osobie wydającej lek wydać ilość największą, jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.


🟠 Zmiana przepisów w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności lub składników żywności.


▶ Zmiana uzupełnia obowiązujące rozporządzenie o przepisy wdrażające regulacje zawarte w dyrektywie Komisji (UE) 2023/175 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w odniesieniu do 2-metylooksolanu (Dz. Urz. UE L 25 z 27.01.2023, str. 67), zwanej dalej „dyrektywą Komisji (UE) 2023/175”, która weszła w życie w dniu 16 lutego 2023 r. Stosownie do art. 2 dyrektywy Komisji (UE) 2023/175 państwa członkowskie są zobowiązane do jej wdrożenia w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie.


▶ Projekt rozporządzenia określa wykaz substancji dopuszczonych do stosowania w produkcji żywności jako rozpuszczalniki ekstrakcyjne, warunki stosowania rozpuszczalników ekstrakcyjnych, maksymalne dopuszczalne poziomy zawartości w rozpuszczalnikach ekstrakcyjnych pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości rozpuszczalników ekstrakcyjnych w żywności lub w składnikach żywności, szczegółowe wymagania w zakresie oznakowania rozpuszczalników ekstrakcyjnych oraz specyfikację i kryteria czystości dla 2-metylooksolanu.


1 wyświetlenie0 komentarzy

ความคิดเห็น


bottom of page